CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Eresson tổ chức tập huấn về An toàn, vệ sinh lao động

Trong 02 ngày 09 – 10/9/2022, Phòng ATLĐ, HCNS đã phối hợp với Công ty CP  Kiểm định & Huấn luyện An toàn Việt Nam tổ chức Khóa huấn luyện về AT- VSLĐ cho tập thể CB, CNV trong Tổng công ty Eresson.Đây là khóa tập huấn nằm trong chương trình Tập huấn An toàn & VSLĐ được tổ chức thường niên dành cho các đối tượng là người lao động đang làm việc tại Eresson.Nội dung chính bao gồm: Các quy định, chính sách, chế độ về AT – VSLĐ; Quy trình kỹ thuật an toàn và biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và PCCC trong điều kiện thi công đặc thù; Kỹ năng sơ cấp cứu; Thảo luận và Giải đáp thắc mắc....Sau khi hoàn thành khóa tập huấn, các học viên sẽ được dự án cấp chứng chỉ nhưng quan trọng hơn cả chính là sự phát huy vai trò, trách nhiệm của những cán bộ an toàn viên này trong công tác tổ chức, đào tạo và thực hiện tốt các quy định về AT – VSLĐ và PCCN tại đơn vị, góp phần cùng TCT hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 
Biên tập: Bộ phận Truyền thông